limite de propriété : erfgrens, terreingrens
Voor het bepalen van de erfgrens van het terrein rond de woning zijn in Frankrijk de gegevens van het kadaster niet altijd voldoende. Bij twijfel kan men de erfgrens tussen twee aangrenzende percelen laten afpalen (bornage) door een landmeter (géomètre-expert).
In het koopcontract moet staan vermeld of de erfgrenzen door een bornage zijn vastgelegd. Zoniet, dan moet men dit zelf laten doen, in samenwerking met de buren die hiertoe wettelijk verplicht zijn ( art.646 van het Burgerlijk Wetboek (Code Civil).
Bij een goede verstandhouding kan men kiezen voor een minnelijke schikking. In dat geval moet men samen met de nabuur de erfgrens vaststellen  en afpalen of een haag/schutting zetten. De vastgestelde grens moet in een schriftelijke overeenkomst ( onderhandse akte) door beide partijen ondertekend bij de notaris worden ingediend om vervolgens te worden gepubliceerd op het hypotheekkantoor (hypothecaire publiciteit). De kosten worden meestal samen gedeeld.
Komt men niet tot overeenstemming, dan wordt de erfgrens via juridische weg bepaald. Het vaststellen van de grens wordt dan toevertrouwd aan een expert. In aanwezigheid van de eigenaren van de percelen bepaalt deze de terreingrens, uitgaande van kadastrale gegevens, terreinsituatie, eigendomsbewijzen en opmeting van het terrein (opération d’arpentage) . Het resultaat wordt vastgelegd in een proces verbaal en, ondertekend door  beide partijen, ingediend bij de notaris en vervolgens gepubliceerd  op het hypotheekkantoor. Ook in dit geval worden de kosten in principe gedeeld. Weigert één van de partijen mee te werken dan beslist de kantonrechter (juge d’instance ) die ook de betaling van de kosten regelt.

clôture : omheining, afrastering
Eenmaal de erfgrens vastgesteld heeft de eigenaar het recht het terrein te omheinen met een hek, groene haag, schutting, muur, enz. De omheining moet minimaal 1 m. hoog zijn, de afwateringsgreppel minstens 1.20 m. breed en 0.50 m. diep. De omheining mag niet buiten en, indien niet gezamenlijk met buren,  ook niet op de erfgrens worden geplaatst.
Er gelden enkele beperkingen voor het plaatsen van een omheining:
• indien er recht van overpad is naar een aangrenzend terrein, moet in de omheining een opening worden aangebracht voor de doorgang van bv. landbouwvervoer.
• indien het terrein grenst aan zee, mag de omheining de toegang naar zee niet afsluiten
• indien het terrein grenst aan een rivier of meer moet het water bereikbaar blijven via een langslopend jaagpad of voetpad.
Ingeval van schrikdraad moet van tevoren bij de gemeente een verklaring worden ingediend met een label van goedkeuring. Op elke 50m. moet een bordje “clôture électrique“worden geplaatst.
De kosten van de plaatsing van de omheining zijn voor de eigenaar.

Voor meer informatie, zie het consumentenblad: Que Choisir , Spécial voisinage , numéro 113, septembre 2017

Lexique (zie ook Fr.onroerend g. wb.)
abornement : het afpalen, het afbakenen
arpentage : opmeting
opération d’arpentage : het opmeten van het terrein
bornage : afpaling, grensbepaling
bornage amiable : vrijwillige/minnelijke afpaling
bornage judiciaire : gerechtelijke afpaling
imposer le bornage au voisin : de nabuur verplichten tot afpaling
borne : (grens)paal
cadastre : kadaster
plan cadastral : kadastrale kaart
clôture : schutting
clôture électrique : omheining van schrikdraad
clore son jardin: een tuin omheinen
délimiter : afpalen, begrenzen
édifier/ implanter une clôture : een omheining plaatsen
empiéter sur un terrain voisin : zich uitbreiden ten koste van een aangrenzend terrein
fossé : afwateringsgreppel
frais de bornage : kosten van de grensbepaling
géomètre-expert : landmeter
grille : hekwerk, traliewerk
haie de végétaux : groene haag
halage : jaagpad
homologation : (officiële) goedkeuring
juge d’instance : kantonrechter
limitrophe (terrain) : aangrenzend
marchepied : opstapje,voetpad (tgov. jaagpad)
palissade : paalheining, schuting
procès-verbal : proces-verbaal, verslag, rapport
service de publicité foncière (voorheen: conservation/bureau des hypothèques) : hypotheekkantoor
servitude de passage : recht van overpad
titre de propriété : eigendomsbewijs