garantie : waarborg, garantie
Indien men in Frankrijk een huis laat bouwen of verbouwen door een bouwmaatschappij of architect sluit men met de bouwer een “contrat de construction” waarin alle voorwaarden voor de bouw zijn opgenomen en dat garanties biedt voor schade tijdens of na de bouw en andere onvoorziene tegenslag.
garantie de parfait achèvement : garantie op bouw-en verbouwingswerkzaamheden na de oplevering voor een periode van 1 jaar. Deze garantie verplicht de bouwmaatschappij met wie men een contract heeft alle op het moment van oplevering geconstateerde gebreken en verdere in de loop van het jaar gebleken mankementen binnen de looptijd van de éénjaar garantie te repareren.  Alle bij oplevering geconstateerde gebreken moeten als “réserves” worden vermeld in het opleveringsrapport en en vallen onder de garantie, ongeacht wiens schuld het is of de ernst van de schade. Wat niet gemeld staat in het rapport wordt beschouwd als aanvaard.
Deze dekking geldt ook voor gebreken die in de loop van het eerste jaar na oplevering worden geconstateerd. Hiervan moet  de bouwmaatschappij in een aangetekend schrijven op de hoogte worden gebracht.

garantie décennale : 10 jarige aansprakelijkheid, garantie op bouw-en verbouwingswerkzaamheden na de oplevering voor een periode van 10 jaar. De bouwer is verplicht deze verzekering af te sluiten voor het geval zich ernstige,structurele gebreken, zoals scheuren, grote lekkages, gebrekkige kapconstructie, enz. voordoen binnen een periode van 10 jaar na oplevering. De gebreken moeten in een aangetekend schrijven aan de aannemer/bouwmaatschappij worden gemeld. Reageert deze niet binnen de termijn van garantie, dan kan men zich wenden tot de arrondissementsrechtbank (tribunal de grande instance)

garantie dommages-ouvrage (D.O.) : eigen verzekering op de bouw. 
Om zeker te zijn van een snelle vergoeding van reparaties die vallen onder de garantie décennale is de opdrachtgever (maître d’ouvrage) verplicht een eigen verzekering, een assurance dommages-ouvrage af te sluiten. Na vergoeding van de reparaties aan het slachtoffer regelt de verzekeraar met wie hij een contrat dommages-ouvrage heeft afgesloten de kosten met de verzekeringsmaatschappij van de bouwer.

garantie de livraison : garantie op de oplevering, afbouwgarantie
In het bouwcontract (contrat de construction) dat de eigenaar (maître d’ouvrage) met de bouwer sluit moet verplicht worden opgenomen :
• een beschrijving van de werkzaamheden
• aanvangsdatum en duur van de bouw
• opleveringsdatum
• sancties in geval van te late oplevering
• totaalkosten van het werk en een financieel plan
• door de gemeente verleende vergunningen, waaronder de bouwvergunning
• een bewijsstuk dat er een afbouwgarantie is in geval de bouwer in gebreke blijft of de bouwwerkzaamheden staakt.
• de financiële instantie die garant staat voor het nakomen van de verplichtingen van de aannemer.
Bij meer dan 30 dagen te late oplevering wordt de schade, opgelopen door de te late oplevering, vergoed zoals omschreven in het contract.
Het contract, ondertekend en inclusief de verplichte stukken, waaronder het bestek, moet de opdrachtgever aangetekend worden toegestuurd. Deze heeft na ontvangst 7 dagen om zich terug te trekken. Eventueel gestorte borg wordt dan teruggestort.
(Spécial juridique, hors série, système D pp.49 t/m 54)

Lexique ( zie ook Fr.onroerend g.wb.)
accusé / avis de réception : bewijs van ontvangst (aangetekende brief)
attestation d’assurance : verzekeringsbewijs
autorisation : vergunning, toestemming
chantier : bouwwerkzaamheden, bouwterrein
abandon du chantier : het staken van de bouw
charpente : kapconstructie
constructeur : bouwer
contrat de construction : aanneemovereenkomst, bouwcontract
couvert : gedekt (verzekering)
décennal : tienjarig
défaillance : het in gebreke blijven
défaut : tekortkoming, bouwfout
délai : termijn
délai d’exécution de l’ouvrage : duur van de bouwwerkzaamheden
délai de garantie : verjaringstermijn van de garantie
dépôt de garantie : borg (betaald bij aanvang bouw)
désordres : onregelmatigheden, gebreken
désordres apparents : zichtbare gebreken
description : beschrijving
dommages : schade
équipement : voorziening, installatie
étanchéité : dichtheid, isolatie
étanchéité à l’eau : waterdichtheid
étanchéité sonore : geluiddichtheid
finition : afwerking
fissure : scheur
fuite d’eau : lekkage
garantie : garantie, waarborg
faire jouer la garantie : beroep doen op de garantie
souscrire une garantie : een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten
gros oeuvre : ruwbouw
indemnisation : schadeloosstelling, vergoeding
justificatif : bewijsstuk
lettre recommandée : aangetekende brief
livraison : oplevering
retard de livraison : te late oplevering
maître d’ouvrage : opdrachtgever
malfaçon : bouwfout
mise en demeure d’agir : ingebrekestelling
notice descriptive : bestek
ouverture du chantier : aanvang van de bouwwerkzaamheden
pénalités : strafmaatregelen
permis de construire : bouwvergunning
plan de financement : financieel plan
préjudice : schade
réception des travaux : oplevering van het bouwwerk
proces-verbal de réception : opleveringsrapport
recours : recht op schadevergoeding
réserves : voorbehoudspunten bij oplevering
formuler des réserves : lijst van voorbehoudspunten opstellen bij oplevering
levée des reserves : intrekking van het voorbehoud
responsable : aansprakelijk
rétracter (se) : zich terugtrekken
vice : gebrek
vices cachés : verborgen gebreken