Chaudière – CV ketel
Is uw huis in Frankrijk voorzien van een ketel voor CV (circuit chauffage) en productie van warm tapwater (circuit sanitaire) dan bestaat de kans dat u onverwachts te maken krijgt met een storing (perturbation/panne) ook al is de ketel regelmatig in onderhoud(maintenance) .
Alvorens de storingsdienst (service de dépannage ) te bellen kan men zelf eerst nakijken of er sprake is van :
• vuil, corrosie en verstopping van de buizen : encrassement, corrosion et obstruction des tuyaux
• storing in de afvoer van de verbrandingsstoffen : perturbation de l’évacuation des produits de combustion
• defect in de aansluitingen : défaut de branchements
• zekering electrisch verdeelbord kapot : disjoncteur sur le tableau électrique en panne
• aarding van de ketel verstoord : le circuit de la terre à la chaudière est perturbé/défaut de raccordement à la terre / mauvaise terre
• probleem met de ionisatiepen : circuit de l’électrode d’ionisation est coupé
• probleem met de luchttoevoer (bij gesloten systeem) / balansventilatie : défaut du circuit d’alimentation en air (chaudière étanche) / défaut VMC
• storing van de gastoevoer naar de brander : l’alimentation en gaz du brûleur est coupée

Roept u de hulp van een verwarmingsmonteur (chauffagiste) in, dan zal hij u vragen of de ketel jaarlijks in onderhoud is geweest (maintenance) en of de schoorsteen jaarlijks wordt geveegd (ramonage). Bij het jaarlijks onderhoud horen tot de verplichtingen van de monteur o.a. : het schoonmaken van de warmtewisselaar ( corps dechauffe),  het testen van het goed functioneren van de veiligheidssensoren (thermostats de sécurité) , het controleren van de rookgassen op CO2 (dioxyde de carbone), CO (monoxyde de carbone) en O2 (oxygène), nakijken of het rookkanaal niet vervuild is. Voor het onderhoud van de verwarmingsinstallatie moet men zelf zorgen. Aanslag in de buizen of onvoldoende waterdruk (± 1½ bar) kan de oorzaak zijn van een slecht functionerende verwarming.
Voor lang leegstaande huizen kan het handig zijn antivries aan het systeem toe te voegen.

Lexique (zie ook het Fr.Onr.Goed Wb)
Bij het lezen van de handleiding (notice) en de reparatie kunnen de volgende woorden van pas komen :

alimentation : voeding, toevoer
alimentation d’air : luchttoevoer
allumage : ontsteking
amenée d’air : luchtaanvoer
antigel : antivries
arrivée : toevoer, binnenkomst
arrivée eau froide sanitaire : koudwater toevoer
arrivée gaz : gastoevoer
bouche : uitmonding
boue : bezinksel, neerslag, drab
désembouage : reinigen van de buizen met een reinigingsmiddel (produit de nettoyage)
bouton de déverrouillage : resetknop
branchement : aansluiting, verbinding (electr.)
brûleur : brander
buse : mengbuis waarin gas en lucht worden gemengd en doorgevoerd naar de brander
câble d’alimentation : voedingskabel
carte électronique : printplaat
certificat de conformité : conformiteitsverklaring
chambre de combustion : verbrandingskamer
chaudière : CV ketel
chaudière bloquée : ketelstoring
chaudière étanche : gesloten CVketel
chauffagiste/plombier chauffagiste : verwarmingsmonteur
circuit d’alimentation d’air : luchttoevoercircuit
circulateur/pompe de circulation : circulatiepomp
clapet : klep, ventielklep
clapet anti-retour : terugslagklep
clignoter : knipperen (lampje)
combustion : verbranding
conduit : buis, pijp
conduit d’arrivée d’air : luchttoevoerbuis
conduit d’évacuation : afvoerbuis
conduit de fumée : rookafvoerbuis
connexion : aansluiting, verbinding
corps de chauffe : CV warmtewisselaar
coupe-tirage : tekonderbreker, valwindafleider
débit : debiet, volume, hoeveelheid van een vloeistof of gas
débit d’eau sanitaire : tapwaterhoeveelheid, warmwaterdebiet
modulation des débits : hoeveelheidsregeling
débordement des produits de combustion : lekkage van de verbrandingsgassen
départ : aanvoer, inlaat
départ chauffage : CV aanvoer
départ eau chaude sanitaire : inlaat warm tapwater
détecteur : voeler, sensor
détecteur de débit : hoeveelheidssensor
dioxyde de carbone : kooldioxyde
disconnecteur : stroomonderbreker
dispositif de décharge : afvoersysteem
eau chaude sanitaire : warm tapwater
échangeur : warmtewisselaar
électrode d’allumage : vonk elektrode, ontsteekpen
élctrode d’ionisation : ionisatiepen
électrovanne : elektroventiel, magneetventiel
électrovanne de sécurité : veiligheidsventiel
emboîter : in elkaar schuiven (buizen)
encrassement : verontreiniging, verroesting
entartrage : afzetting, aanslag
évacuation : afvoer
évacuation d’air : luchtafvoer
évacuation de fumée : rookafvoer
évacuation des gaz brûlés : rookgasafvoer
extracteur : ventilatiesysteem voor permanent rookgasafvoer
habillage : ketelmantel
inhibiteur : corrosiewerend middel
limiteur : begrenzer, beveiliging
limiteur de débit : hoeveelheidsregelaar
maintenance : onderhoud
modulation : aanpassing,modulatie
clapet de modulation : regelklep
électrovanne de modulation : regelventiel
monoxyde de carbone : koolmonoxyde
notice technique : handleiding
obstruction : blokkade, verstopping
orifice d’évacuation : evacuatieopening
oxygène : zuurstof
panne (en) : in storing, kapot
perturbation : storing, ontregeling
plombier chauffagiste : verwarmingsmonteur
prise d’air : luchtkoker, ventilatieopening
prise de courant : stopkontakt
prise d’eau : tappunt
prise de pression : drukopnemer
produits de combustion : verbrandingsstoffen, afvalgassen
puissance : vermogen
purger : ontluchten, aftappen
robinet de purge d’air : ontluchtingskraan
raccord : verbindingsstuk
raccordement : aansluiting
raccordements à l’eau et au gaz : water-en gasaansluitingen
raccordement à la terre : aarding
ramonage : schoorsteenvegen (het)
réglage : afstelling
vis de réglage : stelschroef
retour chauffage : CV retour
robinet de purge d’air : ontluchtingskraan
robinet de remplissage : vlkraan
robinet de vidange : aftapkraan
sonde : sensor, voeler
sonde de controle d’évacuation des produits de combustion (Système Permanent d’Observation du Tirage Thermique (SPOTT)) : rookgas sensor, thermische terugslag beveiliging (ttb)
soupape : klepafsluiter,ventiel
soupape de sécurité sanitaire : stromingssensor
soupape de sécurité chauffage : CVaanvoer sensor
surchauffe : oververhitting
tartre : kalk
détartrage : ontkalken (het)
entartrage : kalkafzetting
thermostat : therostaat
thermostat d’ambiance : kamerthermostaat
thermostat de sécurité : veiligheidssensor
robinet thermostatique : thermostaatkraan
tirage : trek,afvoer
tube : slang
tube de vidange : aftapslang
tuyau : buis, pijp
tuyau à ailettes : ribbenbuis
tuyau d’évacuation : afvoerpijp
tuyau de raccordement : verbindingspijp
vanne : afsluiter,ventiel
vanne gaz : gasklep
vanne 3 voies (V3V) : driewegklep
vase d’expansion : expansievat
ventouse : luchtkanaal
verrouiller : vergrendelen
vidanger : aftappen, leeg laten lopen
VMC (ventilation mécanique contrôlée à double flux) : balansventilatie
voyant : (waarschuwings)lampje
le voyant de demande sanitaire clignote : hel lampje voor warm tapwater knippert
le voyant de demande chauffage clignote : het lampje voor warm CV knippert