Pompe à chaleur(PAC) : warmtepomp
Indien men overweegt in het (2e) huis in Frankrijk een warmtepomp te installeren voor verwarming van huis of zwembad kan dit tot problemen leiden met omwonenden vanwege geluidshinder als de pomp buiten wordt opgesteld. De ventilatoren maken lawaai door trillingen, resonantie of slechte kwaliteit. Een geluidsscherm, trillingsdempers of omkasting kunnen het lawaai verminderen.
Men kan ook de installateur verplichten een warmtepomp te installeren die voldoet aan de geluidsvoorschriften (conformité de l’installation au niveau sonore) en dit bij de opdracht in een schriftelijke verklaring ( déclaration de conformation) te laten vastleggen. De verantwoordelijkheid ligt dan bij de installateur.

De Franse wet
Wat zegt de Franse wet over geluidshinder (loi sur le bruit de voisinage) in het algemeen : aucun bruit partculier ne doit, par sa durée, son intensité, sa répétition, porter atteinte à la tranquillité du voisinage.
Bij melding van geluidsoverlast door particulieren kan door geluidsmeting worden nagegaan of het gaat om een strafbaar feit. Bij meting wordt rekening gehouden met omgevingslawaai. Het toegestane aantal decibels veroorzaakt door een apparaat verschilt per locatie. In een drukke zone gelden hogere grenswaarden dan in een gebied met weinig omgevingslawaai.

Lexique (zie ook Het Frans onroerend goed wb. en Het Frans juridisch wb.)
admissible : toelaatbaar
atténuer le bruit : het lawaai verminderen
barrière antibruit : geluidsbarrière
bruit ambiant : omgevingslawaai
bruyant : lawaaiïg
coffrage : omkasting
conformité : overeenstemming, gelijkvormigheid
non-conformité : de niet voldoet aan de norm
écran sonore : geluidsscherm
émetteur de bruit : lawaaizender
émission de bruit : geluidsemissie
environnement : omgeving
isolation phonique : geluidsisolatie
mesure de bruit ambiant/ mesure acoustique : geluidsmeting
nuisance sonore de voisinage : burengerucht
plot anti-vibratile : trillingsdemper
pompe à chaleur aérothermique : luchtwarmtepomp
réfléchir le bruit : het geluid weerkaatsen
riverains : buurtbewoners, aanwonenden
seuil limite/ limite au bruit admissible : grenswaarde
sonomètre : geluidsmeter
système de ventilation : ventilatiesysteem
vibration : trilling
voisinage : buurt, omwonenden
volume sonore : geluidsvolume