taxe inondation/ taxe Gemapi : wateroverlastbelasting
Met ingang van 1 jan. 2018 is in Frankrijk een wet in werking getreden die de gemeenten in staat stelt lokale belasting te heffen voor het onderhoud van dijken en rivieren, la loi Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations).  Met deze wet komen de werkzaamheden van onderhoud aan dijken en bescherming tegen hoog water, voorheen op kosten van de overheid,  vanaf januari 2018 voor rekening van de gemeenten in intergemeentelijke samenwerking (intercommunalités). De 1266 EPCI (établissements publics de cooperation intercommunale) berekenen de kosten van onderhoud en schade door wateroverlast die in de vorm van een nieuwe lokale belasting , de taxe inondation, (deels) door de belastingbetaler worden betaald. De belastingbijdrage wordt door de intercommunalité vastgesteld, afhankelijk van de risicozone en per burger berekend naar de woonsituatie. Het maximum belastingbedrag per belastingbetaler mag niet boven de €40,- uitkomen. Deze lokale belasting wordt toegevoegd aan de taxe foncière of de taxe d’habitation.
Reeds 200 intercommunalités zijn tot deze belastingheffing overgegaan, de overigen hebben tot 15 februari 2018 de tijd om hierover te stemmen en de belasting nog dit jaar in te voeren.

Lexique
contribuable : belastingbetaler
crue : hoogwater
établissements publics de cooperation intercommunale (EPCI) : openbare instellingen in intergemeentelijke samenwerking
gestion des milieux aquatiques : waterbeheer
impôt local : lokale belasting
inondation : overstroming
intercommunalité : structuur van samenwerking tussen de gemeenten, intergemeentelijk orgaan met een aantal bevoegdheden
prélèvement : (belasting)heffing