crédit affecté : afbetalingskrediet, krediet dat verleend wordt aan de consument voor  de aankoop van consumptiegoederen
De mogelijkheid een product of dienst op afbetaling te kopen is ook in Frankrijk een mogelijkheid. Men sluit een contract met de verkoper(contrat de vente) en de kredietverstrekker (contrat de crédit), direct bij een bank of via de verkoper. Indien de kredietaanvraag (demande de prêt/crédit) wordt goedgekeurd ontvangt de koper een offerte van de kredietverstrekker (offre de contrat de crédit) waarin de persoonlijke gegevens van de partijen, omschrijving van het product of de dienst,prijs, betalingsregeling en aflossingsvoorwaarden, voorschot, te betalen rente inclusief administratieve kosten . Na het tekenen van de contracten heeft men nog 14 dagen bedenktijd om zich terug te trekken.

Aanverwante woorden F-N (zie ook onr.goed wb.hfdst.IV):
achat à tempérament : koop op afbetaling
financement d’un achat à tempérament : financiering van een aankoop op afbetaling
acompte : voorschot
acquisition : aanschaf
amortissable : aflosbaar
défaillance: ingebrekestelling
échéance du crédit : betalingstermijn
date d’échéance : vervaldatum
report d’échéance : uitstel betaling
emprunt : lening (v.iemand)
durée d’emprunt : looptijd v.e.lening
expiration : afloop (termijn)
gage : onderpand
un bien acheté est pris en gage : het gekochte product dient als onderpand
justificatif : bewijsstuk
litige : geschil
prestation de services : dienstverlening
prestataire : dienstverlener
prêt : lening
prêteur de credit : kredietverstrekker
organisme/établissement de credit  instantie die het krediet verstrekt
rembourser : aflossen
rembourser les mensualités : maandelijks aflossen
rembourser par anticipation : vervroegd aflossen
aménager les remboursements : de aflossingsregeling herzien
résiliation : ontbinding (contract)
rétractation : intrekking, annulering
délai de rétractation : annuleringstermijn
solvabilité : kredietwaardigheid
souscrire un crédit : een krediet sluiten
taux annuel effectif global (TAEG): totaalopgaaf jaarlijkse rente en administratieve kosten
vente par démarchage : verkoop buiten de winkelruimte