In Frankrijk kunnen ouderen van 65 jaar en ouder een tegemoetkoming in kosten van een zorgcentrum of voor zorg aan huis aanvragen. Daarnaast bestaat een onderhoudsplicht van de kinderen die erop aangesproken kunnen worden om bij te springen in de kosten.
Verschillende soorten toeslagen zijn :
allocation personnalisée  d’autonomie (APA) : zorgtoeslag. Tegemoetkoming in de kosten van een zorgcentrum of zorg aan huis voor ouderen  van 65 jaar en ouder met een beperkte zelfredzaamheid. De gemeenteraad (Conseil Municipal) beslist over de toekenning.
allocation à l’hébergement (ASH) : huurtoeslag. Financiële tegemoetkoming voor ouderen van 65 jaar en ouder die in een woonzorgcentrum (centre de long séjour pour personnes agées/ unité de soins longue durée (USLD)) moeten worden opgenomen. De uitkering wordt toegekend op voorwaarde dat er geen kinderen/kleinkinderen zijn met onderhoudsplicht (obligation alimentaire).
obligation alimentaire : onderhoudsplicht van kinderen ten overstaan van hun ouders. Bij opname in een woonzorgcentrum of verzorgingstehuis kunnen kinderen worden aangesproken om bij te springen in de kosten van opname of huisvesting. De gemeenteraad (Conseil Municipal) beslist of en in hoeverre kinderen of kleinkinderen in staat zijn aan hun onderhoudsplicht te voldoen. Ook andere naaste familieleden kunnen op de onderhoudsplicht worden aangesproken. De kosten zijn fiscaal aftrekbaar (déduction forfait logement-nourriture)
pension de réversion : nabestaandenpensioen. Nabestaanden van 55 jaar en ouder ontvangen dit pensioen bij overlijden van de partner waarmee men was gehuwd of gescheiden en niet hertrouwd. Indien de nabestaande inkomsten heeft uit arbeid wordt een korting (abattement) van 30% toegepast. Dit pensioen geldt niet voor de partner van een samenlevingscontract (Pacs)

Lexique ( zie ook Fr.medisch wb.)
accueil : opname
aide personnalisée d’autonomie : ondersteuning om zelfstandig te wonen
allocation : financiële tegemoetkoming
attribution : toekenning
autonomie : zelfredzaamheid
perte d’autonomie : verlaagde zelfredzaamheid
bénéficiaire : begunstigde, ontvanger
déduction fiscale : belastingaftrek ( zie ook Geld en werk : “Belastingvermindering en ontheffing”)
fiscalement déductible : belastingaftrekbaar
commission d’adhésion : toelatingscommissie
dépendant : hulpbehoevend, zorgafhankelijk
établissement d’hébergement/ foyer-logement : bejaardenhuis
frais d’hébergement : kosten huisvesting
obligation alimentaire : onderhoudsplicht
Pacs : samenlevingscontract
pension alimentaire : kostgeld
pension de réversion : nabestaandenpensioen
prestations : diensten
prise en charge : zorg, hulp
ressources : bronnen van inkomst, financiële hulpmiddelen
revenus : inkomsten