Recours contre tiers en cas d’accident : schadeverhaal bij ongeval veroorzaakt door derden
Wat te doen als men in Frankrijk schade oploopt bij een verkeersongeval veroorzaakt door een derde :
• aansprakelijkheid van de veroorzaker vaststellen: établir la responsabilité du tiers
• naam en adres noteren van de veroorzaker en kenteken van de auto; datum, uur en plaats van het ongeluk; naam van de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker en polisnummer : noter nom et adresse de l’auteur de l’accident, nº d’immatriculation de sa voiture; date, heure, lieu de l’accident; nom de la Compagnie d’Assurance de l’auteur et nº de police
• het ongeluk binnen 7 dagen melden bij uw verzekeringsmaatschappij met een beschrijving van de toedracht en schade. Bewijsmateriaal toevoegen (foto’s van het gebeuren): déclarer l’accident auprès de votre Compagnie d’Assurances dans un délai de 7 jours avec une description des circonstances et des dégâts. Ajouter des pieces justificatives (photos des circonstances)
• in geval van lichamelijk letsel de politie proces-verbaal op laten maken en uw ziektekostenverzekeraar inlichten: en cas de préjudice corporel faire intervenir la police pour un proces-verbal et informer votre Assurance Maladie
• indien de veroorzaker onbekend is of niet verzekerd kan men zich richten tot het Waarborgfonds voor schadeloosstelling. Het Waarborgfonds dekt ook letselschade: si le responsable des dommages est introuvable ou non-assuré le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) peut se charger de vous indemniser. Le FGAO couvre également les dommages corporels

Lexique
déclaration : melding, verklaring
dégâts : schade
délai : termijn
dommage matériël : materiële schade
exercer un recours contre tiers : schade verhalen veroorzaakt door derden
fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) : waarborgfonds
indemnisation : schadeloosstelling
pièces justificatives : bewijsstukken
police d’assurance : verzekeringspolis
préjudice/dommage corporel : letselschade
recours contre tiers : regresrecht, verhaalsrecht
responsabilité : aansprakelijkheid
responsabilité civile (assurance) : W.A.verzekering
tiers : ander persoon, derde (na eigenaar en verzekeraar)
tiers payeur : derdebetalende, instantie die extra kosten vergoedt bij lichamelijk letsel
tiers responsable : veroorzaker van het ongeval
accident provoqué par un tiers : ongeval veroorzaakt door een derde
victime : slachtoffer
être victime d’un accident : slachtoffer zijn van een ongeluk