assurance de garantie : garantieverzekering
In Frankrijk zijn in 2014 en 2016 nieuwe maatregelen genomen betreffende  de garantieverzekering bij aankoop van een product en de borgsom bij (ver)huur woning:

Productgarantie
garantie légale de conformité
 : wettelijk recht op een deugdelijk product. Automatische garantieverzekering tot 2 jaar na aankoop van een nieuw product. Huishoudelijke apparatuur, tablets, telefoons,enz. worden verkocht inclusief garantie. Indien binnen een termijn van 2 jaar blijkt dat het product gebreken vertoont moet de verkoper gratis zorgen voor reparatie of vervanging, zonder dat de koper hoeft te bewijzen dat het defect al bij aankoop bestond. Deze maatregel is ingevoerd in maart 2016.Voor 2e hands producten geldt de oude termijn van 6 maanden.

Huurgarantie bij langdurig verhuur (location classique)
dépôt de garantie : te betalen borgsom ter dekking van schade tijdens de huurperiode.
De borgsom dient als dekking van eventuele schade aangebracht aan woning en/of interieur door de huurder. De borgsom wordt meestal betaald in de vorm van een chèque die de eigenaar mag innen voor reparatie van schade aan het eind van het verblijf/huurperiode. Indien geen schade wordt het bedrag/de chèque teruggegeven. De hoogte van de borgsom moet in het huurcontract worden gemeld met een beschrijving van de huidige staat van het pand(état des lieux) en een inventarisatielijst. Bijgeleverde foto’s kunnen nuttig zijn in geval van geschil.
De hoogte van de borgsom :
sinds de nieuwe wet op de consumptie van maart 2014 (loi Hamon) zijn de borgsommen wettelijk vastgelegd
location nue : ongemeubileerd verhuur,  borgsom van éen maand huur. Geen borgsom als van tevoren een betaling van meer dan twee maanden wordt verlangd.
location en meublé : gemeubileerd verhuur,  borgsom van twee maanden kale huur. Geen borgsom als vooraf een huur van meer dan twee maanden wordt geëist
caution : borgstelling
Het gaat hier om een tussenpersoon ( familielid, bank) die garant staat voor het geval de huurder zijn huurverplichting niet kan nakomen.
(zie ook de website van de Franse overheid : www.service-public.fr/ particuliers>contrat de location>dépôt de garantie dans un contrat de location)

Huurgarantie bij tijdelijk verhuur (location saisonnière)
dépôt de garantie pour la location de vacances : te betalen borgsom ter dekking van schade tijdens de huurperiode.
De borgsom wordt meestal betaald bij aankomst van de huurder. De hoogte ervan is niet wettelijk vastgesteld. Meestal wordt 20% van de huur berekend. Hoewel ten onrechte wordt de borgsom bij tijdelijk verhuur vaak caution genoemd, maar het gaat hier om een dépôt de garantie. Voor korte huurperiodes is geen borgsteller(caution) nodig.
De eigenaar/verhuurder is niet verplicht een borgsom te vragen, maar zo ja, dan moet het bedrag in het huurcontract worden vermeld, evenals de terugbetalingstermijn en een beschrijving van de staat van de woning (état des lieux) met inventarislijst. Bij schade worden de reparatiekosten afgetrokken van de borgsom, met inlevering van de betreffende facturen.
arrhes : te betalen voorschot op de huur als garantie in geval van annulering.
De huurder betaalt een voorschot op de huursom als garantie voor de reservering. De huurder kan het contract annuleren. maar de verhuurder behoudt het voorgeschoten bedrag. Indien de verhuurder de reservering annuleert moet het voorgeschoten bedrag worden terugbetaald aan de huurder..
acompte : voorschot, borgbetaling bij definitief contract dat niet meer geannuleerd mag worden. Bij contractbreuk door de huurder betaalt deze de verschuldigde huursom over de hele huurperiode. Indien de verhuurder contractbreuk pleegt wordt het voorschot teruggestort en kan de huurder schadeloosstelling eisen voor extra kosten m.b.t het regelen van een ander vakantieverblijf.

(Voor meer info over verhuur zie in deze rubriek Verzekeringen en contracten : “Tijdelijk verhuur (2e) huis in Frankrijk: verzekering en toeristenbelasting woning”)

Lexique
acquisition : aanschaf
bail de location : huurcontract
biens d’occasion : tweedehands goederen
caution : borg(steller)
conformité : overeenkomst (met de verkoopovereenkomst/verkoopbeloften), in overeenkomst met het consumentenrecht
défaut : (een) defect
défaut de cnformité : ondeugdelijk, die niet voldoet aan de eigenschappen
défectueux : defect, niet deugdelijk, beschadigd
dégâts : schade
délai : termijn
démontrer : aantonen
dépôt de garantie : borgsom (bij verhuur)
descriptif des lieux : beschrijving huidige staat van het gebouw
désengager (se) : zich onttrekken aan, niet nakomen
désister (se) : zich terugtrekken
état des lieux : huidige staat van het gebouw
expertise : deskundig onderzoek
indemnité : schadeloosstelling
insolvabilité : onvermogen (tot betaling)
litige : geschil
prouver : bewijzen
restitution : terugstorting