location saisonnière : tijdelijk verhuur van een woning/appartement als vakantieverblijf.
Wie in Frankrijk besluit z’n huis/appartement te verhuren tijdens een vakantieperiode doet er goed aan dit bij de verzekeraar aan te geven en, in geval van een Frans contract, te controleren of er in het contract van de woonverzekering een clausule is opgenomen die location saisonnière uitsluit. In dat geval kan men een aanvullende verzekering sluiten :
• la garantie “pour le compte de qui il appartiendra“. De eigenaar (propriétaire) is gedekt voor de schade toegebracht door de huurder (locataire). Ook de huurder is gedekt.
• la garantie “abandon de recours“. Alleen dekking voor schade toegebracht door de huurder
• la garantie “recours contre le propriétaire“. De eigenaar is gedekt voor de schade die de huurder lijdt vanwege slecht onderhoud

De huurder wordt geacht een woonverzekering en / of aansprakelijkheidsverzekering te hebben die schade toegebracht aan een vakantieverblijf dekt. Op verzoek moet hij hiervan een verklaring kunnen overleggen (attestation de garantie villégiature).

onderverhuur (sous-location)
Onderverhuur in een vakantieperiode mag alleen na overleg en akkoord van de  eigenaar. In ieder geval is de onderverhuurder niet verzekerd voor eventuele schade toegebracht door de onderhuurder. Dit geldt ook voor onderverhuur via Airbnb

Indien een eigenaar zijn woning in Frankrijk verhuurt via Airbnb voor een vakantieperiode dan valt dit eveneens onder location saisonnière en gelden bepaalde regels :
• het verhuren van een 2e huis (résidence secondaire) of appartement gelegen in een stad van meer dan 200.000 inwoners wordt beschouwd als een commerciële aangelegenheid. Deze verandering van gebruik moet aan de gemeente worden doorgegeven. Vanaf 1 december 2017 moeten Parijzenaars die een woning of appartement voor vakantie aanbieden zich op  internet bij de gemeente laten registreren. Het registratienummer moet gemeld worden op de website waarop de woning voor verhuur wordt aangeboden.
• kamers verhuurd in eigen huis door de eigenaar heten chambres d’hôtes. De eigenaar mag niet meer dan 5 kamers verhuren en aan niet meer dan 15 personen.

Toeristenbelasting (taxe de séjour)
Als men voor tijdelijk verhuur een contract tekent is het van belang te informeren naar de lokale regelgeving over toeristenbelasting. Toeristische gemeenten kunnen belasting heffen op tijdelijk verblijf, de taxe de séjour . De eigenaar-verhuurder moet die belasting aan de gemeente afdragen, na van tevoren bij de gemeente een verklaring te hebben ingediend over verhuur woning. De hoogte van de belasting verschilt per gemeente. De verhuurder kan deze aan de huurder doorberekenen. Het belastingtarief kan een vast bedrag zijn of berekend worden volgens een classificatiesysteem met sterren.
Verhuurt men via een organisatie zoals Airbnb dan wordt de belasting door de organisatie geïnd en afgedragen.

Huurcontract
In het huurcontract tussen eigenaar en verhuurder, dat in tweevoud getekend moet worden,  moet o.a. worden vermeld :
huurprijs, huurperiode, beschrijving van de te verhuren ruimte, lasten, betalingsvoorwaarden, *hoogte borgsom en terugbetalingsvoorwaarden.
Een model huurcontract tijdelijk verhuur (bail saisonnier) is te downloaden via de website :
www.legalplace.fr/bail-location >location de courte durée >contrat de location/autres documents >bail saisonnier:contrat location saisonnier /modèle bail saisonnier à télécharger.
Nuttige informatie vindt men ook op de site van de Franse overheid:
Service-Public-Pro.fr / site officiel de l’administration française / rubriek “fiscalité”>Taxe de séjour sur les hébergements touristiques

*voor info over de borgsom zie in deze rubriek Verzekering en contracten : “productgarantie en borgsom verhuur”.

Lexique ( zie ook Fr.onroerend g.wb. en het Fr. juridisch wb.)
acompte : voorschot
assurance habitation multirisques : onroerend goed verzekering
assurance responsabilité civile : W.A.verzekering
attestation d’assurance : bewijs van verzekering
bail : huurcontract
bail saisonnier : huurcontract tijdelijk verhuur
bailleur : verhuurder
caution : borgsom
charges : lasten
charges locatives : huurlasten
classement : classificatie
conditions de paiement : betalingsvoorwaarden
couvert (être) : gedekt (zijn)
déclaration préalable : van tevoren ingediende verklaring
dépôt de garantie/ caution : borgsom (zie “Productgarantie en borgsom verhuur”)
descriptif : beschrijving
désistement : intrekking
dommages : schade
entretien : onderhoud
état des lieux : staat van de woning
exclusion : uitsluiting
forfait : vast bedrag
garantie : garantie(contract)
garantie supplémentaire : aanvullende verzekering
locataire : huurder
location : verhuur
nuitée : overnachting (hotels,enz.)
recours : regres, verhaalsrecht, recht op schadevergoeding
remise des clés : sleuteloverdracht
résiliation : ontbinding
restitution : terugbetaling
solde : verschuldigd bedrag, restant
sinistre : schade
taxe de séjour : toeristenbelasting
villégiature : vakantie(oord)