Scheidingsmuur: gezamenlijk of privé eigendom

Elke scheidingsmuur tussen 2 omsloten erven is, tenzij anders vermeld in het koopcontract, in principe gezamenlijk eigendom (mur mitoyen).
Ook de tussenmuur, gebouwd op de erfgrens van twee aan elkaar grenzende gebouwen, is gezamenlijk. Indien echter een gedeelte van die muur uitsteekt vóór of boven het naastliggend pand is het uitstekende deel privé. Lees meer…

Taxe d’aménagement : heffing door de gemeente bij bouwaanvraag, legeskosten
In Frankrijk heeft de taxe d’aménagement in 2012 de TLE (taxe locale d’équipement) vervangen. Het betreft bouwwerkzaamheden, renovatie, aanbouw, uitbreiding van bestaande gebouwen van meer dan 5 m² Lees meer…

taxe inondation/ taxe Gemapi : wateroverlastbelasting
Met ingang van 1 jan. 2018 is in Frankrijk een wet in werking getreden die de gemeenten in staat stelt lokale belasting te heffen voor het onderhoud van dijken en rivieren, la loi Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations). Lees meer…

contrôle technique : APK
In Frankrijk geldt een keuring voor particuliere auto’s ouder dan 4 jaar. De eerste keuring moet worden uitgevoerd 6 maanden voor de vierde verjaardag van de in gebruikname van de auto. En vervolgens elke 2 jaar. Lees meer…